Sobre el mapa

Per què un mapa?

64599ed06536ea442e422603640a6263

Un mapa és molt més que una representació gràfica del territori. Com qualsevol producte cultural, és el resultat d’una realitat social i històrica determinades. Un mapa desvetlla una manera d’entendre el món, la de qui el construeix, qui decideix quins elements situar-hi i de quina manera han de quedar-hi reflectits.

Pel filòsof francès Felix Guattari, la metàfora de la cartografia servia per enfilar l’anàlisi del que és social. Quan realitzem una cartografia d’una problemàtica concreta, deia, sempre busquem “forjar noves coordenades de lectura”, o noves representacions de la realitat. La cartografia no és tampoc res neutral des del punt de vista ideològic, sinó que té una finalitat transformadora.